Neuma hair care

neuBlonde Platinum

neuMoisture

250ml
250ml/8.5oz CHF33.90
750ml
750ml/25.4oz CHF70.90
300ml
300ml/10.1oz CHF38.90
750ml
750ml/25.4oz CHF60.90

neuRepair

75ml
75ml/2.5oz CHF31.90

neuSmooth

300ml
300ml/10.1oz CHF39.90
750ml
750ml/25.4oz CHF63.90

neuStyling

50g
50g/1.8oz CHF31.90
200ml
200ml/6.8oz CHF31.90
250ml
250ml/8.5oz CHF31.90
200ml
200ml/6.8oz CHF31.90
50g
50g/1.8oz CHF31.90
100g
100g/3.4oz CHF31.90

neuVolume

250ml
250ml/8.5oz CHF31.90
250ml
250ml/8.5oz CHF33.90
750ml
750ml/25.4oz CHF68.90
300ml
300ml/10.1oz CHF38.90
750ml
750ml/25.4oz CHF60.90
200ml
200ml/6.8oz CHF31.90

reNeu

250ml
250ml/8.5oz CHF33.90
750ml
750ml/25.4oz CHF70.90
100ml
100ml/3.4oz CHF31.90
300ml
300ml/10.1oz CHF38.90
750ml
750ml/25.4oz CHF60.90